สิทธิประโยชน์

บัตรส่งเสริม

ใบผังเมือง

รางวัลเกียติคุณบริษัท

หนังสือรับรอง
มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)
แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือรับรอง
ระบบการวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)
จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ใบประกาศเกียรติคุณ
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI)

โล่ประกาศเกียรติคุณ
เข้าร่วมโครงการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
ด้วย water footprint
ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก

โล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ในระดับดี

Green Industry
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3