มาตรฐานภาคการเกษตร

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
(Organic Thailand)

ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
จากกรมวิชาการเกษตร เป็นผลิตผลทางการเกษตร
ที่ไม่มีการใช้สารเคมี

GAP
Good Agriculture Practices

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับ