ประวัติบริษัท/เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 เพื่อเร่งวางรากฐาน สถานที่ตั้งตามหลักเกณฑ์การผลิตอาหาร และดำเนินการก่อสร้างโรงงานให้อยู่กลางเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ก่อนการประกาศให้ใช้ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ตามกฎกระทรวงแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2555 โดยทำการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินกิจการ เมื่อวัน พุธ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นบริษัทที่เปิดตัวใหม่ดำเนินกิจการธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสินค้าเกษตร

โดยมีเจ้าของ คุณจงกลรัตน์ เสริมพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอาวุโส ทำการแต่งตั้งให้คุณธนวัฒน์ เสริมพาณิชย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการและควบคุมการบริหารงานภายใต้การจัดการด้วยระบบนโยบายวัตถุประสงค์องค์กรเพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร ภายใต้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่มีชื่อว่า “เนเชอรัล เทรนด์ดี้” หมายถึง ความนิยมในธรรมชาติ ที่มาจากแนวคิดการมุ่งเน้นให้เห็นคุณค่าของสมุนไพรไทย อันมีคุณประโยชน์และสรรพคุณมากมายและเป็นการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่อุตสาหกรรมอาหารของไทย ให้เป็นที่ยอมรับในสายตาของชาวโลกปัจจุบันที่มีความใส่ใจในคุณภาพชีวิต

ซึ่งทางผู้บริหารตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตอาหาร ให้มีความสะอาดปลอดภัยและได้คุณภาพที่เป็นเลิศโดยมีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและคิดค้นข้อมูลเพื่อทำวิจัยในผลิตภัณฑ์นั้นๆ เน้นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภายใต้การควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อเสริมสร้างศักยภายในผลิตภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ขององค์กรให้เป็นผู้นำด้านการผลิต เพื่อส่งออกเป็นวัตถุดิบอบแห้งและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรให้มีความหลากหลายในตัวสินค้ามากยิ่งขึ้นโดยการควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

โดยตั้งเป้าหมายเป็นเวลา 10 ปี ภายในช่วงระยะเวลาก่อนปี 2565 สามารถจำหน่ายสินค้าในปริมาณมากให้ก้าวสู่ตลาดสากลได้โดยไม่มีอุปสรรคหรือปัญหาอันเนื่องมาจากคุณภาพของสินค้าเราเน้นให้พนักงานทุกคนภายในองค์กรปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ระบบองค์ความรู้ทางวิชาการมาใช้ดำเนินการผลิต ฝึกฝนประสบการณ์ให้เกิดทักษะเฉพาะงานได้อย่างมีคุณภาพ ในทางทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองและเปิดโลกทัศน์ทางความคิดให้มีความกว้างไกลทันโลก ผลักดันให้พนังงานทุกคนมีความรู้ความสามารถขยายตัวและหาพันธมิตรทางการค้า ด้วยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรืองานนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพตามความนิยมบนเวทีทางการค้าในระดับประเทศและนานาประเทศ