งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์

1.งาน เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ “ชาสมุนไพร กลีบดอกบัวหลวง”

พื้นหลังDITP

นาง ขวัญนภา  ผิวนิล กล่าวในงาน เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ “ชาสมุนไพร กลีบดอกบัวหลวง”

            ในนามของสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ได้จัดบูรณาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อแสดงศักยภาพของสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวโลก...Read more>

พื้นหลังภริยาผู้ว่า

นาง รุจิรา สินชุสอาด กล่าวในงาน เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ “ชาสมุนไพร กลีบดอกบัวหลวง”

ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ “ชาสมุนไพร กลีบดอกบัวหลวง” ในวันนี้  ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ มีความปลื้มปิติยินดีที่ได้เห็นจังหวัดเชียงใหม่ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของสถานประกอบการ…Read more>

พื้นหลังสวทช

นาง ปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน กล่าวในงาน เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ “ชาสมุนไพร กลีบดอกบัวหลวง”

ในนามสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ (สวทช.) ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป…Read more>